Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Infosys Blue Logo

Whistleblower Channel - Speak Up, We Hear You.

Mag-ulat ng Alalahanin Online

Pinadadali ng sistemang ito na mag-ulat ng insidente tungkol sa mga isyu sa lugar ng trabaho tulad ng mga inaalala sa pinansiyal at pag-audit, panliligalig, pagnanakaw, pang-aabuso sa sangkap, at mga hindi ligtas na kundisyon.

Tumawag sa Aming Linya ng Etika

Kung mas nais mong makipag-usap sa isang tao nang kumpidensiyal, tawagan kami at ang isa sa mga kinakatawan namin ay malulugod na tulungan ka.

Magtanong

Kung mayroon kang tanong sa etika o pagtupad o tanong tungkol sa patakaran ng kompanya, maaari kang walang pagkakakilanlan at kumpidensiyal na magtanong.

Pagsasalita

Kapag nagsalita ka, gagawin mong mas mahusay ang buong kompanya.

Binibigyan namin ng kapangyarihan ang aming pangkat na magsalita kapag may bagay na hindi tama.

Pag-follow-Up

Masusuri mo ang katayuan ng ulat mo o tanong gamit ang numero ng pag-access at password na nilikha mo noong isinumite mo ang ulat o tanong.

Kodigo ng Asal

Bumuo ang Infosys ng Kodigo ng Asal sa Negosyo at Etika (ang "Kodigo ng Asal") na nagtatakda ng mga basic na patnubay na prinsipyo para sa lahat ng mga empleyado.

Whistleblower Policy

Any person wishing to express a good faith concern or suspected violation of applicable law or Company’s Code of Conduct and Ethics, are encouraged to do so using any of the channels mentioned in the WB policy including this portal. Management is cognizant of the fact that a value based compliance cannot be achieved without the support of each of its stakeholders. Any person reporting genuine issues help the management to detect issues at an earlier stage and implement remedial measures to effectively dealing with the identified issues. Needless to state, Infosys follows a strict non-retaliation policy which ensures protection from any reprisal, threats, retribution or retaliation for (a) good faith reporting of a violation or a suspected violation of law, code or other Company policies and (b) assisting in any investigation or process with respect to such a violation. Any violation of the non-retaliation policy are viewed strictly resulting in disciplinary action against anyone responsible including termination of employment.

Ano ang Aasahan sa Proseso ng Pag-uulat

  Kung makasaksi o makaranas ka ng mga problema sa mga sumusunod na lugar, mangyaring makipag-ugnay. 

  • Pampublikong pagbili
  • Mga pinansiyal na serbisyo, produkto, at merkado
  • Kaligtasan at pagtupad ng produkto
  • Kaligtasan ng transportasyon
  • Proteksiyon ng kapaligiran
  • Proteksiyon sa radiation at kaligtasang nuclear
  • Kaligtasan ng pagkain at pampakain, kalusugan ng hayop at kapakanan
  • Pampublikong kalusugan
  • Proteksiyon ng mamimili
  • Proteksiyon ng pagkapribado at personal na datos
  • Seseryosohin ang alalahanin mo.
  • Tinrato ka nang may dignidad at respeto.

  • Hindi mo kailangang ipakilala ang sarili mo.

  • Kumpidensiyal ang komunikasyon mo.

  • Ang ulat mo sa insidente ay tatanggapin ng Convercent at ipapadala sa mga indibiduwal na naituring na angkop sa loob ng iyong organisasyon.

  • Pangangasiwaan ng organisasyon mo ang lahat ng mga ulat ng insidente ayon sa panloob nitong mga pamamaraan sa imbestigasyon.

  • Ang alalahanin mo ay tutugunan at pananatiliing may impormasyon ka sa imbestigasyon.

  • Kokontakin ka kapag kumpleto na ang imbestigasyon at aabisuhan kung ang mga nalaman ay may pagbabasihan o walang pagbabasihan.

  • Hindi maghihiganti sa iyo para sa mabuting layuning pag-uulat.

  Ang Convercent ay isang organisasyon na nakatuon sa pagbubuo ng pinakamahusay sa klaseng solusyon sa etika at pagtupad. Pinahihintulutan nito ang mga empleyadong magbahagi ng mga alalahanin o insidente, habang madaling nagpapanatili ng kawalan ng pagkakakilanlan, pagkanlong ng kapaligiran kung saan ang bawat boses ay maririnig.

  Ang iyong ulat ng insidente at HINDI awtomatikong ipadadala sa nagpapatupad ng batas. Tanging kapag sa pakiramdamdam ng organisasyon mo ang nagpapatupad ng batas ay dapat makatanggap ng kopya, o kung inaatas ito ng batas, ang ulat ng insidente ay isusumite sa pulis.

  Sa lahat ng mga pagkakataon, gagawin lahat ng magagawa para siguruhin na ang impormasyong kaugnay ng naulat na insidente ay napanatiling kumpidensiyal at nakomunika sa batayang kailangan lang malaman. Nasa ibaba ang magkakaibang lebel ng kawalan ng pagkakakilanlan na maaaring pagpilian mo:

  • Manatiling ganap na hindi kilala: Hindi mo isisiwalat ang iyong pangalan o impormasyon sa pagkontak. Ang pagkakakilanlan mo ay ganap na protektado sa ulat ng insidente.

  • Manatiling hindi kilala patungo sa organisasyon mo: Kumportable kang isiwalat ang iyong pangalan at impormasyon sa pagkontak sa Convercent, pero hindi sa iyong organisasyon. Maaaring kumpidensiyal na kontakin ka ng Convercent para kumalap ng karagdagang impormasyon tungkol sa ulat pero hindi isisiwalat ang pagkakakilanlan mo anumang oras sa inyong organisasyon.

  • Ibahagi ang aking pangalan at impormasyon: Wala kang pakialam sa kawalan ng pagkakakilanlan. Pinili mong isiwalat ang iyong pangalan at pagkakakilanlan sa iyong organisasyon at sa Convercent.

  All Rights Reserved